Eurowarsztat_Nowa Huta

Prowadzenie
Marta Romankiv
duration → 300 minut

[scroll down for Ukrainian and English version]

Zapraszamy osoby migranckie do udziału w spotkaniu z cyklu Eurowarsztat, aby wspólnie zastanowić się nad możliwą przyszłością Europy. Spotkanie, którego główna część odbędzie się w Domu Utopii, rozpoczniemy od spaceru, podczas którego zapoznamy się z historią Nowej Huty – niegdyś odrębnego miasta, zbudowanego od podstaw, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe pracowników i pracowniczek huty.

Współczesne europejskie miasta stają się coraz bardziej wielojęzykowe i wielokulturowe. Edukacja, badania, usługi, opieka, handel, kultura, szkolnictwo wyższe, przemysł, rolnictwo, turystyka, ochrona zdrowia – to sfery, których funkcjonowanie w dużej mierze opiera się na pracy migrantów i migrantek z tzw. krajów trzecich (nie wchodzących do składu Unii Europejskiej). Osoby te, mimo iż własnymi rękami i intelektem współtworzą dzisiejszą i przyszłą Europę – są bardziej niż obywatele Unii Europejskiej narażeni na dyskryminację i przemoc. Współczesna migracja jest powodem wielu systemowo uwarunkowanych nadużyć.

Wyobraźmy sobie wspólnotę zauważającą i troszczącą się, o której kształcie decydować mogą wszystkie jej mieszkanki i wszyscy mieszkańcy, niezależnie od pochodzenia czy obywatelstwa. Potrzebujemy Europy heterogenicznej oraz otwartej. Potrzebujemy Europy heterogenicznej oraz otwartej. Potrzebujemy zmian!

Na wydarzenie obowiązują zapisy mailowe pod adresem
biuro@domutopii.pl lub telefonem +48 12 346 27 97.

W trakcie wydarzenia oferujemy ciepłe napoje i mały poczęstunek.

Kiedy?
Sobota, 14 stycznia 2023, 11.00 – 16.00

Gdzie?
Dom Utopii, Osiedle Szkolne 26a, 31-978 Kraków Nowa Huta

Spotkanie jest częścią zainicjowanego przez Martę Romankiv* projektu Eurowarsztat, rozpoczętego w poznańskiej instytucji Pawilon, a kontynuowanego we współpracy z Domem Utopii. Działania stanowią część realizowanych przez Martę Romankiv w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod opieką profy. ASP, dry hab. Moniki Zawadzkiej badań doktorskich.

Eurowarsztat w Domu Utopii jest finansowany ze środków Funduszu Stabilizacyjnego dla Kultury i Edukacji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Goethe Institut.

* Marta Romankiv – urodzona we Lwowie, w Ukrainie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistry uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoją działalność skupia głównie wokół tematu praw obywatelskich i pracowniczych, wykluczenia społecznego w kontekście migracji, jak i związanych z tym problemów tożsamościowych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu aktywizmu, nauk społecznych i sztuki. Artystka mieszka i pracuje w Polsce.

Запрошуємо мігрантів та мігранток до участі у зустрічі з циклу Євроварштат, аби разом уявити майбутнє Європи. Зустріч, основна частина якої відбудеться в Домі Утопії, розпочнемо з прогулянки. У її рамках дізнаємось про історію Нової Хути – колись окремого міста, збудованого для задоволення житлових потреб робітників та робітниць металургійного комбінату. 

Сучасні європейські міста стають все більш багатомовними та багатокультурними. Освіта, дослідження, послуги, догляд, торгівля, культура, вища освіта, промисловість, сільське господарство, туризм, охорона здоров’я – це сфери, які значною мірою залежать від праці мігранток та мігрантів з третіх краін (тих, котрі не входять до складу Європейського Союзу). Незважаючи на те, що ці люди своїми руками та інтелектом будують сьогоднішню та завтрашню Європу, вони набагато частіше ніж громадяни Європейського Союзу зустрічаються з дискримінацією та насильством. Сучасна міграція є причиною багатьох системних зловживань. 

Уявімо уважне та небайдуже суспільство, на майбутнє якого можуть впливати всі мешканки та мешканці, незалежно від походження чи громадянства. Нам потрібна гетерогенна і відкрита Європа. Нам потрібні зміни!

Участь безкоштовна. Обов’язкова реєстрація за електронною поштою: 
biuro@domutopii.pl
тел. 12 346 27 97
Під час заходу будуть доступні теплі напої та легкі закуски.

Субота, 14 січня 2023 року, 11.00 – 16.00
Dom Utopii, 26a Szkolne Osiedle,
31-978 Краків Нова Хута

Зустріч відбувається в рамках проекту „Євроварштат”, ініційованого Мартою Романків*, який був започаткований в Павільйоні у Познані та продовжується у співпраці з Домом Утопії. Захід є частиною досліжень, які Марти Романків в Академії мистецтв у Гданську під керівництвом проф. Моніки Завадзької. 
Євроварштат в Домі Утопії фінансується Стабілізаційним фондом для культури та освіти 2022 Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина та Гете-Інститутом.

* Марта Романків – народилася у Львові, в Україні. Міждисциплінарна художниця, авторка інсталяцій, відеоробіт та соціальних ситуацій. Навчалась у Краківському педагогічному університеті, а титул магістри здобула в Академії Мистецтв у Щецині. Вивчає соціологію на Ягеллонському Університеті у Кракові. Є аспіранткою Академіі Образотворчих Мистецтв у Гданську.
Її роботи в основному зосереджені на питаннях громадянських і трудових прав, соціальної ізоляції в контексті міграції та пов’язаних з цим соціальних нерівностей. Її проекти найчастіше мають партиципаційній характер і знаходяться на межі активізму, суспільних наук та мистецтва. Художниця живе і працює в Польщі.

Migrant people are invited to participate in a Euroworkshop meeting to reflect together on a possible future for Europe. The meeting, the main part of which will take place in the Utopia Home, will start with a walk to learn about the history of Nowa Huta – once a separate town, built from scratch to meet the housing needs of the workers and female workers of the steelworks. 


Today’s European cities are becoming increasingly multilingual and multicultural. Education, research, services, care, commerce, culture, higher education, industry, agriculture, tourism, health care – these are spheres that rely heavily on the work of migrants and migrant women from so-called third (non-EU) countries. These people – despite the fact that with their own hands and intellect they contribute to the Europe of today and tomorrow – are more exposed to discrimination and violence than EU citizens. Modern migration is the cause of many systemic abuses. 


Let us imagine a noticing and caring community, whose shape can be decided by all its inhabitants, regardless of their origin or nationality. We need a heterogeneous and open Europe. We need change!

You can register for the event by email at 
biuro@domutopii.pl or by phone 12 346 27 97. 

Warm drinks and small refreshments are offered during the event. 
 

When?
Saturday, 14th January 2023, 11.00 am – 4.00 pm 


Where?

Utopia Home, Osiedle Szkolne 26a, 31-978 Krakow Nowa Huta

The meeting is part of the Euroworkshop project initiated by Marta Romankiv*, started at the Pawilon institution in Poznan and continued in collaboration with the Utopia Home. The activities are part of Marta Romankiv’s doctoral research, ongoing work at the Academy of Fine Arts in Gdansk under the supervision of prof. ASP, dr hab. Monika Zawadzka.

The Euroworkshop at the Utopia Home is funded by the Stabilisation Fund for Culture and Education 2022 of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany and the Goethe Institut.

* Marta Romankiv – born in Lviv, Ukraine. She is an interdisciplinary artist, creator of installations, video works and social situations. She studied at the Faculty of Art of the Pedagogical University in Kraków, and received her MA from the Academy of Art in Szczecin. She is a doctoral student at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Her work focuses mainly on the subject of civil and labour rights, social exclusion in the context of migration, as well as related identity problems. Her projects are most often participatory in nature and are on the borderline between activism, social science and art. The artist lives and works in Poland. 
photo: Mateusz Lipiński